Algemene voorwaarden

Gegevens Superhoroscoop.nl

Superhoroscoop.nl
Teunisbloemplein 81
2555AB Den Haag

Tfn: +31-(0)70-3263106

KvK: 23.08.38.38
BTW nummer: NL 001315413B12

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle via Superhoroscoop.nl gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Superhoroscoop.nl opdracht heeft gegeven tot het doen leveren van horoscopen of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3. Prijs

a. De prijzen van alle horoscopen of werkzaamheden die via deze site kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW) tenzij anders is vermeld.
b. De prijzen die op deze site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 4. Levering
a. De door Superhoroscoop.nl opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. b. De levering van de horoscopen geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de horoscopen gereed zijn voor levering aan koper.
Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de juiste geboortegegevens in de horoscopen zijn ingevuld. Indien dit niet het geval is, dient hij Superhoroscoop.nl daarvan binnen 24 uur schriftelijk per e-mail in kennis te stellen.
b. Wanneer Superhoroscoop.nl bij vervaardiging van de horoscoop niet de correcte geboortegegevens heeft gebruikt, ontvangt de koper gratis een nieuwe, gecorrigeerde horoscoop.
c. Het is niet mogelijk een geplaatste opdracht te annuleren. Mocht bij ontvangst van de horoscoop blijken dat de koper een horoscoop besteld heeft die hij niet wil, dan neemt Superhoroscoop.nl de horoscoop niet terug. Dit omdat iedere horoscoop specifiek voor elke koper geproduceerd wordt.
d. De informatie verkregen via Superhoroscoop.nl moet worden geinterpreteerd als zijnde alleen voor entertainment (vermaaks)doeleinden. Elke voorspelling of andere informatie via Superhoroscoop.nl verkregen is geen substituut voor advies of behandelingen die de koper normaliter zou ontvangen van een deskundige zoals een advocaat, arts, psycholoog, psychiater of financieel adviseur. Superhoroscoop.nl verstrekt geen enkele garantie op en wijst alle verantwoordelijkheid af m.b.t interpretaties en het gebruik van de geleverde informatie door de koper.

Artikel 6. Betaling

Alle betalingen dienen vooruit te worden gedaan. Bestellingen worden afgezonden na ontvangst van de betaling.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De door Superhoroscoop.nl geleverde horoscopen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Superhoroscoop.nl volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de horoscopen gaat over op het moment van levering.
Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

a. Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de via Superhoroscoop.nl geleverde horoscopen of werkzaamheden worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Superhoroscoop.nl garandeert niet dat de aan koper geleverde horoscopen of werkzaamheden geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel eigendomsrecht van derden.
b. De koper mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Superhoroscoop.nl (laten) kopiëren, aan derden ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
c. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Superhoroscoop.nl.

Artikel 9. Communicatie
Voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Superhoroscoop.nl, dan wel tussen Superhoroscoop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Superhoroscoop.nl, is Superhoroscoop.nl niet aansprakelijk.
Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Superhoroscoop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Superhoroscoop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.
Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door Superhoroscoop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Superhoroscoop.nl deze voorwaarden soepel toepast.
Artikel 12. Nederlands recht

a. Op overeenkomsten gesloten tussen Superhoroscoop.nl en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Superhoroscoop.nl is gevestigd/ praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 21 mei 2019.