Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Superhoroscoop.nl.

Superhoroscoop.nl besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het is echter mogelijk dat de informatie op deze website op een gegeven moment achterhaald is, dan wel anderszins is verouderd. Daarenboven zou de informatie onverhoopt incompleet en/of incorrect kunnen zijn.

Superhoroscoop.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website van Superhoroscoop.nl. Superhoroscoop.nl mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Superhoroscoop.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De websites die in Superhoroscoop.nl als link zijn opgenomen staan niet onder het beheer van Superhoroscoop.nl. Derhalve doet Superhoroscoop.nl geen enkele toezegging van welke aard dan ook betreffende de inhoud van websites van derden. Het enkele feit dat Superhoroscoop.nl een link met een andere website in haar site opneemt houdt geen ondersteuning, goedkeuring, sponsoring of gelieerdheid zijdens Superhoroscoop.nl in met betrekking tot die site van derden, noch met de eigenaars ervan of de providers ervan. Superhoroscoop.nl heeft deze links uitsluitend opgenomen voor jouw gemak. Superhoroscoop.nl heeft de informatie, de software en de producten op die websites niet getest en doet derhalve geen enkele toezegging met betrekking daartoe. Er zijn risico’s verbonden aan het gebruiken van informatie, software en producten die op het internet worden aangeboden, en Superhoroscoop.nl raadt je met klem aan om kennis van die risico’s te nemen voordat je wat dan ook via het Internet opvraagt, in gebruik neemt, je daarop baseert of koopt.

Je zal Superhoroscoop.nl, de licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan je gebruik van de webpagina, je inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Aan de inhoud van deze website kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

Superhoroscoop.nl heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de middels de website verstrekte informatie, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het intellectuele eigendomsrecht op beeldmerken, logo’s, fotomateriaal en dergelijke. Niets van de op de website van aangeboden informatie mag zonder schriftelijke toestemming van Superhoroscoop.nl openbaar worden gemaakt en/of verspreid en/of verveelvoudigd.